Framtidssäkert samhälle

Vi vill bidra till en samhällsutveckling där varje ny generation bygger vidare på tidigare generationers hållbara och naturliga framtidsval. Det har vi gjort sedan företaget grundades för snart 100 år sedan, men på många sätt är den rollen än viktigare i dag i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare

Vi delar uppfattningen att ett ökat användande av trä från hållbart brukade skogar är ett av de effektivaste sätten att motverka klimatförändringarna. Därför börjar vi tidigt i skogens värdekedja, med långsiktiga och nära samarbeten med entreprenörer och skogsägare för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Det hjälper oss att lyckas i vårt arbete för att utveckla erbjudanden som är så attraktiva på våra marknader att de tränger undan produkter baserade på fossila material.

Som företag vill vi ta ett långtgående ansvar för att minska vår egen miljöpåverkan och göra val som är hållbara över tid. De produkter som vi erbjuder ska alltid binda långt större mängder koldioxid än det som genereras av vår verksamhet. Och varje medarbetare har en nyckelroll i vårt ständiga arbete för att bli bättre. Därför vill vi att vårt företag ska präglas av jämställdhet, lika möjligheter och en inkluderande kultur.

Vi är också övertygade att vi har en viktig roll att spela när det handlar om förutsättningarna för livet i vår region. Därför samarbetar vi gärna i initiativ och verksamheter som förbättrar och utvecklar vår region, gärna med anknytning till vår egen verksamhet där vi kan vara en aktiv partner.

 

De områden vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på är:

Hållbara norrländska skogar

Motiverande och jämställda arbeten

Miljömålsanpassad produktion

Växande och förnybara affärer

Naturliga engagemang för rikare liv

Har du tidsbrist? 

Vill du grotta ner dig så scrollar du vidare.

 

Skogsbruk

Hållbara
norrländska
skogar

 
Image

Vi främjar skogsbruk som tryggar skogsägarens
långsiktiga värde genom generationsväxlingarna.
Vi gör det genom att ta stor hänsyn till såväl
biologisk mångfald, tillväxt och skogens värde.

 

Mål

 

Hållbar råvara Vi avverkar enbart skog som uppfyller riktlinjerna inom controlled wood.

Resultatet är utmärkt. Ingen råvara som sågas på Martinsons anläggningar kommer från kontroversiella källor. 

Utveckling senaste året.    

Biologisk mångfald Vi är ständigt aktiva i branschgemensamma diskussioner och initiativ kopplat till hållbart skogsbruk och tar med oss nya kunskaper i ämnet som tillför värden i vår egen organisation.

Resultatet är medelmåttigt. Martinsons har inte ökat sin aktivitet under året inom området. Förbättringsmöjligheterna kring proaktivitet och kunskapsspridning både internt och externt kvarstår.

Utveckling senaste året.    

Långsiktiga skogsbruk Vi möjliggör aktiva skogsbruk runt om i hela Västerbotten genom att jobba tillsammans med lokala entreprenörer stationerade i glesbygd och för utvecklande dialoger kring långsiktigt och hållbart skogsbruk med privata skogsägare.

Resultatet är utmärkt. Martinsons har också ökat sin närvaro över hela länet och tagit kliv mot utvecklade arbetssätt som skapar fler kontakter med skogsägare.

Utveckling senaste året.    

 

Medarbetare

Motiverande och jämställda arbeten

 

Vi har stimulerande arbetsförhållanden som
bygger på en nytänkande, jämställd och
inkluderande kultur. Vi bidrar till att fler ser
träförädling som ett attraktivt framtidsyrke.

 

Mål

 

Frisknärvaro Vi har en frisknärvaro på 97 procent.

Resultatet är bra. Martinsons totala sjukfrånvaro uppgår till 4.7 procent. Martinsons har under året kraftigt förbättrat sina siffror från en nivå på 5.8 procent under 2017.

Utveckling senaste året.    


Arbetsmiljö och säkerhet
Vårt långsiktiga mål är att inga olyckor som är relaterade till arbetet ska ske. Vi ska ständigt utveckla vår arbetsmiljö i ett strukturerat arbete inom insatsområden som definierats i samråd med anställda.

Resultatet är bra. Under 2017 rapporteras totalt 18 olycksfall som krävde frånvaro och 57 olycksfall som inte krävde någon frånvaro.

Utveckling senaste året.    

Jämställdhet och likabehandling Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att hitta nya roller inom Martinsons.

Resultatet är bra. Martinsons medarbetarenkät får frågeområdet kring jämställdhet ett indexvärde på 78,0, vilket är en förbättring från fjolårets 75.9.

Utveckling senaste året.    


Karriärmöjligheter
Vi genomför löpande insatser som utvecklar våra medarbetare och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling.

Resultatet är utmärkt. På frågan kring kompetensutveckling har koncernen ett överbetyg i medarbetarenkäten, med ett indexvärde på 72.8.

Utveckling senaste året.    

 

Resursutnyttjande

Miljömålsanpassad
produktion

 

För att minimera klimatpåverkan från vår verk-
samhet gör vi kloka val när det handlar om
material, transporter och användningen av
kemikalier. Vi utforskar ständigt möjligheter att
göra ännu bättre val och påverkar gärna våra
samarbetspartners i samma riktning.

 

Mål

 

Transporter Vi har effektiva externa transporter och välplanerad logistik som gör att utsläppen för våra transporter kan hållas på en låg nivå varje år.

Resultatet är bra. Sedan reduktionsplikten infördes har Martinsons intensifierat sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen på interna transporter. Detta sker genom en 35-procentig koldioxidreduktion på inköpt bränsle.

Utveckling senaste året.    


Kemikalier
Inom Martinsons hanteras de kemikalier som används enligt rådande miljömål och säkerhetsföreskrifter. Vi vill minimera vår användning av kemikalier som kan ge skador på hälsan eller utgör en risk för miljön.

Resultatet är medelmåttigt. Inom Martinsons används 470 olika typer av kemikalier. Det är en ökning från redovisningen för år 2017, då 438 olika kemikalier användes.

Utveckling senaste året.  

Inköp Alla våra strategiska leverantörer ska följa de riktlinjer som vi inom Martinsons satt upp i vår uppförandekod.

Resultatet är bra. Martinsons för dialoger med samtliga strategiska leverantörer kring vår uppförandekod och de krav som ställs på leverantörer.

Utveckling senaste året.    


Energianvändning
Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.

Resultatet är bra. Martinsons använder förnybar energi till 75 procent.

Utveckling senaste året.  


Ständiga förbättringar
Vi genomför insatser som effektiviserar vår produktion och som säkrar en hög hållbarhetsprestanda på våra produkter.

Resultatet är utmärkt. Martinsons arbete med ständiga förbättringar har lett till effektivitetsvinster som beräknas till cirka 80 miljoner kronor årligen.

Utveckling senaste året.  

 

Erbjudandet

Växande och
förnybara affärer

 
 

Erbjudandet

Växande och
förnybara affärer

 

Våra förnybara produkter tar marknadsandelar
från fossila material som belastar miljön.
Vi säkerställer våra produkters goda effekter
på miljön genom tredjepartsbedömningar.

 

Mål

 

Säkra miljöval Våra förädlade produkter är miljövarudeklarerade eller hållbarhetsbedömda av tredje part.

Resultatet är utmärkt. Vi är först med Svanenmärkt KL-trä och har även förnyat flera miljövarudeklarationer under året.

Utveckling senaste året.    


Byggdelar och stommar Våra byggdelar och stommar vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.

Resultatet är utmärkt.Våra systemlösningar och byggdelar i KL-trä och limträ har bidragit till att öka användandet av klimatneutrala byggdelar på den svenska byggmarknaden.

Utveckling senaste året.  

Trävaror Våra sågade och förädlade trävaror vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.

Resultatet är bra. Vi har en stark ställning på vår inhemska marknad och på strategiskt utvalda exportmarknader. Sammanlagt har vi levererat knappt 400 000 kubikmeter sågade och förädlade trävaror samt cirka 30 000 kubikmeter limträ.

Utveckling senaste året.    


Affärsetik
Alla våra samarbeten präglas av gällande lagstiftning och riktlinjer kring arbete för god affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter.

Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer kring vikten av vår leverantörskod och att de uppfylls i deras leverantörskedjor.

Utveckling senaste året.    

 

Socialt ansvar

Naturliga
engagemang
för rikare liv

 

Vi lever i de samhällen där vi verkar och
för oss är det självklart att vara aktiva i såväl
de små byarna som kuststäderna.

 

Mål

 

Socialt ansvar Vi engagerar oss i initiativ som gör livet i vår region bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet.

Resultatet är bra. Martinsons har etablerat nya engagemang i samarbete med Sjöräddningen i Holmsund samt satsningen på Avanäs företagspark på platsen där sågverket i Hällnäs fanns.

Utveckling senaste året.  


Utbildning
Vi engagerar oss i ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä.

Resultatet är bra. Vi fortsätter engagera oss i två satsningar i Skellefteå. T2 College och Exploratoriet.

Utveckling senaste året.  

Breddsponsring Vi engagerar oss i föreningslivet främst i vårt närområde. Vi engagerar oss i lika stor omfattning i mäns och kvinnors intressen.

Resultatet är bra. Vi engagerar oss i fler än trettio föreningar av olika typer runt om i Västerbotten.

Utveckling senaste året.  


Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
Vi ställer krav på våra leverantörer kring mänskliga rättigheter utgående från vår leverantörskod.

Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer och har genomfört egna uppföljningar kopplat till efterlevnaden.

Utveckling senaste året.  

 

Målbeskrivningar

 

I våra målbeskrivningar använder vi oss av en fyrgradig skala, där vår förmåga att uppfylla kvalitativa eller kvantitativa mål som definierats markeras enligt följande:

Resultatet är utmärkt betecknar områden där vi överträffar uppsatta mål.
Resultatet är bra betecknar områden där vi når våra mål i hög grad, men där det behövs förbättringar innan vi nått hela vägen.
Resultatet är medelmåttigt betecknar områden där vi i någon mån når målen, men där det finns stora behov av förbättringar.
Resultatet är dåligt betecknar områden där vi inte når våra mål och har stora behov av förbättringar.
De bolag som omfattas av Martinsons hållbarhetsredovisning är Martinson Group AB, Martinsons Trä AB, Martinsons Såg AB och Martinsons Byggsystem KB. Vi redovisar hållbarhetsarbetet utgående från riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI).
De områden som hållbarhetsredovisningen fokuserar på utgår också från FN:s 17 globala hållbarhetsmål, där det som är mest relevant för Martinsonskoncernens verksamhet valts ut.
De mål som vi bedömer har särskild
koppling till vår verksamhet är:
Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovation och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförädringen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hållbarhetsredovisningen är översiktligt externt granskad av Martinsons revisorer.

Hållbarhetsredovisningen är en del av Martinson Groups förvaltningsberättelse och avser räkenskapsåret 2018.

Image

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flervåningshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har i dag cirka 460 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

Martinsons 937 80 Bygdsiljum Tel 0914-207 00
info@martinsons.se www.martinsons.se