TillbakaErbjudandet   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Svårslagen klimatnytta hos Martinsons KL-trä

Martinsons har sedan tidigare en miljövarudeklaration för KL-trä som visat siffror varit svåra att matcha för andra leverantörer. Och det blir inte enklare. Den nyligen färdigställda deklarationen visar ytterligare minskning i materialets klimatpåverkan från vagga till grind.
– Den nya fabriken som bidragit till en ännu mer klimatsmart produktion. Och där finns mer att hämta, säger Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons.

Den nya miljövarudeklarationen för KL-trä har som tidigare tagits fram i samarbete med EPD Norge och Svenska miljöinstitutet IVL.

En av de viktigaste enskilda siffrorna i dokumentet är GWP, en förkortning för Global Warming Potential. Om den är positiv så bidrar produkten till den globala uppvärmningen. För exempelvis betong där det är vanligt att en kubikmeter ger utsläpp på 200-400 kilo koldioxid per kubikmeter, beroende på produkt.

Om siffran istället är negativ betyder det att produkten binder mer koldioxid än det som tillförs i värdekedjan. Alltså kan den sägas vara klimatpositiv. För Martinsons KL-trä så visar miljövarudeklarationen en kubikmeter binder hela 672 kilo CO2/m3, att jämföra med den tidigare siffran 658 kilo CO2/m3. Bidraget till klimatpåverkan som är ett resultat av själva tillverkningsprocessen och som benämns som GHG uppgår till 45.6 kilo CO2-ekv per kubikmeter.

Arbetet med tredjepartscertifieringar har också fortsatt genom att Martinsons bidragit med underlag till den miljövarudeklaration för svenska sågade trävaror som miljökonsultföretaget Tyréns tagit fram.
– Det känns viktigt att vi även är med och bidrar till att branschen som sådan tar kliv framåt, förklarar Per Lundgren.


Utvecklat sortiment i bygghandeln

Under året har Martinsons också fått klart med ett nytt produktionstillstånd för anläggningen i Bygdsiljum, något som krävs vid en produktionsökning.

– Tillståndsvillkoren för bland annat buller, stoft och vatten förändras över tid och eftersom vårt senaste tillstånd var från 2001 så var det på tiden att skaffa ett nytt. Vi vill ligga i framkant och jobba i enlighet med de nya villkoren, säger Per Lundgren.

Martinsons närvaro i den svenska bygghandeln har ökat på senare år och i början av 2018 utsågs företaget till årets leverantör av Beijer Byggmaterial. En utmärkelse som krönte ett långt och förtroendefullt samarbete där Martinsons och Beijer tillsammans jobbat med sortimentsutveckling och sortimentsändringar.

– Under året har vi börjat utveckla vårt sortiment i byggvaruhandeln med mer komplexa produkter. Vi har ju länge erbjudit limträbalkar, pelare, paneler och ett komplett sortiment av konstruktionsvirke. Nu jobbar vi vidare med det som vi ser en växande efterfrågan på, säger Per Lundgren.

Måluppfyllnad

Säkra miljöval Våra förädlade produkter är miljövarudeklarerade eller hållbarhetsbedömda av tredje part. 
Resultatet är utmärkt. Vi är först med Svanenmärkt KL-trä och har även förnyat flera miljövarudeklarationer under året. De allra flesta produkter är bedömda av tredje part, där våra fingerskarvade och tryckimpregnerade produkter är tredjepartsgranskade av RISE enligt NTR och EN-märkning och har bedömts och publicerats i byggvarubedömningen. För svensk sågad trävara har en gemensam miljövarudeklaration tagits fram av svenskt Trä där vi har deltagit med faktaunderlag tillsammans med andra svenska sågverk.
Utveckling senaste året.    
Flera nya miljövarudeklarationer och ett aktivt deltagande i branschinitiativ.

Byggdelar och stommar Våra byggdelar och stommar vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material. 
Resultatet är utmärkt. Våra systemlösningar och byggdelar i KL-trä och limträ har bidragit till att öka användandet av klimatneutrala byggdelar på den svenska byggmarknaden. Den sammanlagda volymen av levererat KL-trä och limträ under 2018 uppgår till 26 000 m3.
Utveckling senaste året.    
Stabil utveckling utan stora steg framåt.

Trävaror Våra sågade och förädlade trävaror vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.
Resultatet är bra. Vi har en stark ställning på vår inhemska marknad och på strategiskt utvalda exportmarknader. Sammanlagt har vi levererat knappt 400 000 kubikmeter sågade och förädlade trävaror samt cirka 30 000 kubikmeter limträ.
Utveckling senaste året.    
Stabil produktion och framgångar inom byggvaruhandeln.

Affärsetik Alla våra samarbeten präglas av gällande lagstiftning och riktlinjer kring arbete för god affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter. 
Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer kring vikten av vår leverantörskod och att de uppfylls i deras leverantörskedjor. Vi har även genomfört egna uppföljningar kopplat till efterlevnaden av affärsetiska frågor.
Utveckling senaste året.    
Egna uppföljningar ett steg framåt.