TillbakaMedarbetare   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Intensivt år för nya HR-chefen

Martinsons 2018 var både intensivt och händelserikt. Produktionen vid anläggningen i Hällnäs avslutades, vilket berörde ett fyrtiotal medarbetare. Dessutom har man utvecklat arbetssätten vid anläggningen i Kroksjön och anställt 100 nya medarbetare i Bygdsiljum. Parallellt med detta har det interna förbättringsarbetet MQS fortsatt med oförminskad styrka.
– Vi sätter medarbetarna i främsta rummet och jobbar långsiktigt med dem. Både för att det är viktigt ur ett mänskligt perspektiv men också för att det skapar ett starkt företag, säger Johan Thysell, HR-chef på Martinsons.

Under förra året rekryterade Martinsons ungefär 100 nya medarbetare till sin anläggning i Bygdsiljum. Eftersom många nyanställningar på relativt kort tid ställer hårda krav på såväl övriga medarbetare som arbetsledare innebär det en initial belastning som kan innebära öka belastning.

– Av den anledningen är det otroligt glädjande att se att vår sjukfrånvaro sjunkit ytterligare sedan förra året. Vi jobbar hårt med både mjuka och hårda värden och har satt ett långsiktigt mål om sjukfrånvarotal på 3 procent till 2021. Vår medarbetarundersökning visar också att våra medarbetare tycker att vi blivit bättre på de här frågorna, säger Johan Thysell.

Sedan 2016 har den totala sjukfrånvaron minskat från cirka åtta procent till en nivå som är lägre än fem procent.

En handfull av de hundra medarbetare som är nya i Bygdsiljum jobbade tidigare på anläggningen i Hällnäs. Den anläggningen lades ner när Martinsons beslutade att koncentrera sin produktion till anläggningarna i Bygdsiljum och Kroksjön. Omställningen har varit framgångsrik och ingen av de 40 anställda har tagit klivet ut i arbetslöshet.

– Det är naturligtvis en stor och svår omställning för många, men vår ledning på plats i Hällnäs tillsammans med arbetarna har gjort ett otroligt jobb. En viktig faktor här är att vi informerade tidigt, vilket gav längre tid för medarbetarna att fundera över sin framtid och även att vi gjorde det i ett starkt konjunkturläge. Det fanns en bra arbetsmarknad i regionen som kunde ta emot dem.


Skiftledare

Under året har Martinsons även utvecklat sina arbetssätt. Vid anläggningen i Kroksjön har man infört så kallade skiftledare som ska fungera som arbetsgruppens förlängda arm mot ledare och chefer.

– Vi var 22 personer från hela koncernen som tog fram en syftesbeskrivning för tjänsten. Syftet med den var alltså tydligt preciserat och genomarbetat och det har starkt bidragit till att det fungerat bra från första början säger Johan Thysell.


Inflytande över schemat

Våren 2018 införde Martinsons K2-skift, kontinuerliga tvåskift, i Bygdsiljum. Det innebär att produktionen är i gång i princip hela dygnet. För att göra övergången så bra som möjligt var både fack och medarbetare med och utformade schemat utifrån de givna ramarna.

– Medarbetarundersökningen visade att de allra flesta trivs väldigt bra med den nya skiftgången. Jag tror att det till stor del beror på delaktigheten. Våra medarbetare kände att de kunde vara med och påverka sin situation, säger Johan Thysell.


Tydlig karriärväg

För tre år sedan utbildade Martinsons sina första 13 metodexperter som efter en utbildning på totalt ett år, började jobba strukturerat med Martinsons förbättringsarbete MQS. Tanken var att de skulle avsätta mellan 10 och 20 procent till rent förbättringsarbete men enligt Gunnar Lundmark, koordinator för MQS, så har det blivit betydligt mer.

– Det har varit hög beläggning på våra metodexperter och resultaten har varit mycket goda. Vi kan också se att mer än hälften av våra metodexperter gått vidare till nya ledande roller och chefsbefattningar. När det sker så kan man inte längre vara metodexpert, så därför har vi fattat beslut om att dra igång en ny utbildning för metodexperter under 2019. Intresset är redan stort. Det finns många som vill engagera sig i utvecklingen hos Martinsons, säger Gunnar Lundmark.


Full rotation för omväxling

Interna karriärvägar är viktigt för att behålla medarbetare över tid och Martinsons jobbar på flera sätt för att skapa tydliga sådana vägar. Bland annat använder man sig av full rotation i produktionen vilket innebär att alla medarbetare får jobba på alla platser och på så sätt får god kännedom om hela linjen. Det skapar inte bara en ergonomisk och hållbar arbetssituation, utan ger också medarbetarna chans att upptäcka sina egna talanger och intressen.

– Det här är något vi utarbetat ihop med våra skyddsombud och det ger våra medarbetare omväxling samtidigt som det öppnar nya dörrar, säger Johan Thysell.

Måluppfyllnad

Frisknärvaro Vi har en frisknärvaro på 97 procent.
Resultatet är bra. Martinsons har en korttidsfrånvaro på 2.0 procent, men långtidssjukskrivningarna uppgår till 2.7 procent, vilket gör att den totala sjukfrånvaron uppgår till 4.7 procent. Martinsons har under året kraftigt förbättrat sina siffror från en nivå på 5.8 procent under 2017 och cirka 8 procent under 2016.
Utveckling senaste året.    
Frisknärvaron går upp hos Martinsons. Under 2017 har siffrorna förbättrats med 1.1 procentenheter.

Arbetsmiljö och säkerhet Vårt långsiktiga mål är att inga olyckor som är relaterade till arbetet ska ske. Vi ska ständigt utveckla vår arbetsmiljö i ett strukturerat arbete inom insatsområden som definierats i samråd med anställda. 
Resultatet är bra. Under 2017 rapporteras totalt 18 olycksfall som krävde frånvaro och 57 olycksfall som inte krävde någon frånvaro. Det är en försämring jämfört med 2017 års nivåer där 9 olycksfall krävde frånvaro och 69 olycksfall skedde utan någon frånvaro. Utöver det har antalet tillbud fortsatt minska till 101 under året, jämfört med 248 år 2016 och 139 under 2017. Även riskobservationerna har fortsatt minska, till 67 stycken, vilket är att jämfört med 126 stycken under 2016 och 81 under 2017.
Utveckling senaste året.    
Fler olycksfall som kräver frånvaro är en negativ utveckling, medan antalet tillbud och riskobservationer minskat.

Jämställdhet och likabehandling Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att hitta nya roller inom Martinsons.
Resultatet är bra. I Martinsons medarbetarenkät får frågeområdet kring jämställdhet ett indexvärde på 78,0, vilket är en förbättring från fjolårets 75.9. Det är att betrakta som ett mycket starkt resultat. Frågeområdet består av åtta frågor och omfattar frågor kring karriärmöjligheter, kränkande särbehandling och jämställdheten i den fysiska arbetsmiljön. Vi kan inte skönja skillnader mellan manliga och kvinnliga svarande, men en låg andel kvinnliga anställda gör att resultatet är svårt att tolka för omfattande.
Utveckling senaste året.    
Ett mycket starkt resultat har utvecklats positivt.

Karriärmöjligheter Vi genomför löpande insatser som utvecklar våra medarbetare och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. 
Resultatet är utmärkt. Martinsons arbete med att utbilda metodexperter på företaget har varit mycket framgångsriktigt, där mer än hälften av de antagna medarbetarna gått vidare till ledarroller. En ny satsning på den utbildningen lanserades i december 2018. På frågan kring kompetensutveckling har koncernen ett överbetyg i medarbetarenkäten, med ett indexvärde på 72.8.
Utveckling senaste året.    
Positiv utveckling kring synen på möjligheter till kompetensutveckling bland medarbetarna.