TillbakaResursutnyttjande   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Tillgång på biobränslen bromsar omställning

Under 2018 har Martinsons arbetat med sina interna transporter, utvecklat sin tjänstebilspolicy och minskat koldioxidutsläppen vid tjänsteresor.

– Siffrorna är kanske inte de största ännu men vi är i början av arbetet och tar steg i rätt riktning, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.

 Under förra året införde regeringen reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. För Martinsons del har det inneburit att tillgången på biodrivmedel minskat och det blivit svårare att få tag på HVO, en slags grön diesel, som Martinsons tidigare körde en del av sina transporter på.

– Fler fajtas alltså om det biodrivmedel som finns. Därför tittar vi på hur vi ska gå vidare med frågan om våra externa transporter, säger Ulrika Wågberg.

Martinsons har istället genomfört större förändringar på sina interna transporter. Där har företaget bland annat utvecklat sin tjänstebilspolicy, som nu premierar miljövänligare alternativ som olika typer av hybrider på ett tydligare sätt. Dessutom visar statistik att Martinsons koldioxidutsläpp vid tjänsteresor minskat.

– Vi minskar våra totala utsläpp, trots att vi blivit fler på Martinsons. Det pekar åt rätt håll, säger Ulrika Wågberg.

Påbörjade riskbedömningar

Martinsons har under 2018 varit till 75 procent fossilfria när det gäller driften av sina anläggningar. När det handlar om elenergi kommer all kraft från förnybar el från vattenkraft, via Skellefteå krafts anläggningar i Skellefteälven. De pannor som finns på Martinsons anläggningar drivs också med biobränslen i högutsträckning – med ett undantag. Den numera nedlagda anläggningen i Hällnäs har använt en oljepanna för sin produktion. Det gör att siffran för den egna energianvändningen stannar på 75 procent under 2018.

– Utan den pannan kommer vi att klättra upp till 100 procent 2019, säger Ulrika Wågberg.


Fler kemikalier

När det gäller arbetet i kemikaliegruppen har det fortsatt med oförminskad styrka under året som gått.  Att minska de till antalet 470 kemikalierna är viktigt för att minska Martinsons miljöpåverkan och samtidigt förbättra arbetsmiljön ytterligare.

–Under 2018 har våra avdelningar påbörjat sina riskbedömningar. Det innebär rent konkret att varje avdelning ska riskbedöma sina produkter och utifrån det använda dem på rätt sätt så att varken människor eller klimat kommer till skada. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2019, säger Nicklas Åberg, HR-specialist och sammankallande i kemikaliegruppen.

En komplicerande faktor bakom utvecklingen i kemikaliegruppen är att Martinsons lanserat nya typer av produkter och även slutit avtal med en rad nya kunder.

– Det innebär önskemål och ibland kravställningar på sätt att arbeta med varorna hos oss. Till exempel när det handlar om målning eller bearbetning. Vår roll i kemikaliegruppen är då att hitta likvärdiga alternativ som inte gör att vi behöver använda flera olika typer av kemikalier för samma ändamål.

Måluppfyllnad

Inköp Alla våra strategiska leverantörer ska följa de riktlinjer som vi inom Martinsons satt upp i vår uppförandekod.
Resultatet är bra. Martinsons för dialoger med samtliga strategiska leverantörer kring vår uppförandekod och de krav som ställs på leverantörer. Martinsons har även undersökt efterlevnaden hos flera leverantörer genom egna kontroller.
Utveckling senaste året.    
Positiv utveckling med vissa genomförda egna kontroller.

Transporter Vi har effektiva externa transporter och välplanerad logistik som gör att utsläppen för våra transporter kan hållas på en låg nivå varje år. 
Resultatet är bra. Sedan reduktionsplikten infördes har Martinsons intensifierat sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen på interna transporter. Detta sker genom en 35-procentig koldioxidreduktion på inköpt bränsle, förbättrade möjligheter att välja el-laddhybrid som tjänstebil samt minskade utsläpp under våra tjänsteresor. Dent överskrider den lagstagdade koldioxidreduktionen som uppgår till 19.2 %. För andra transporter står lastbil står för en kraftig majoritet, följt av båt. Här har Martinsons begränsade möjligheter att påverka.
Utveckling senaste året.    
Svårt att jämföra år då ny lagstiftning trätt i kraft under året som påverkat mätetal och bränslemarknaden.

Kemikalier Inom Martinsons hanteras de kemikalier som används enligt rådande miljömål och säkerhetsföreskrifter. Vi vill minimera vår användning av kemikalier som kan ge skador på hälsan eller utgör en risk för miljön. 
Resultatet är medelmåttigt. Inom Martinsons används 500 olika typer av kemikalier. Det är en ökning från redovisningen för år 2017, då 438 olika kemikalier användes. Ökningen är ett resultat av förbättrad kartläggning och redovisning. Endast en av dessa når den högst riskklassningen enligt kemikaliedatabasen Chemsoft.
Utveckling senaste året.    
Martinsons strävar efter att använda så få olika kemikalier i sin verksamhet som möjligt.

Energianvändning Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.
Resultatet är bra. Martinsons använder förnybar energi till 75 procent. All elenergi kommer från förnybar el från Skellefteälven. I pannorna i Bygdsiljum och Kroksjön används biobränslen, men på anläggningen i Hällnäs har Martinsons under 2018 använt en oljepanna, vilket belastar resultatet negativt.
Utveckling senaste året.    
Martinsons redovisade under 2017 att all energi som används var förnybar.

Ständiga förbättringar Vi genomför insatser som effektiviserar vår produktion och som säkrar en hög hållbarhetsprestanda på våra produkter. 
Resultatet är utmärkt. Martinsons arbete med ständiga förbättringar har lett till effektivitetsvinster som beräknas till cirka 80 miljoner kronor årligen. Under året startades 24 förbättringsteam upp, varav sju var mer långsiktiga och omfattande arbeten. Det är en ökning från 2017 då 14 förbättringsteam startades upp, varav fem mer långsiktiga.
Utveckling senaste året.    
Allt fler förbättringsteam har genomförts och effektiviserade arbetssätt har haft en påtaglig resultatpåverkan.