TillbakaSkogsbruk   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Möter framtiden i skogen

Beslut om att öka förädlingen av lokal råvara, virkesbyten och en lyckad certifieringsrevision. Under 2018 har Martinsons skogsavdelning tagit ut riktningen för framtiden.
– Man kan se 2018 som ett år då vi rustat för framtiden. Vi har investerat för att växla upp förädlingen och därmed även inköpen av lokal råvara, något som kommer att bli tydligt under 2019, säger Anders Ringsell, skogschef på Martinsons.

2018 har koncernen vidtagit förändringar som innebär ökad förbrukning och förädling av just lokal råvara. En av de mest påtagliga är att produktionen koncentrerats till anläggningarna i Kroksjön och Bygdsiljum där koncernen investerat för att skapa utrymme för en kraftig produktionsökning. Ett led i detta är en ökad försörjning av lokal råvara.

– Användningen av trä kommer att fortsätta öka, som ett led i den omställning mot bioekonomi vi är inne i. Med vårt utvecklade träbyggande är vi på Martinsons en central kugge i det. Vi bidrar på ett ansvarsfullt sätt genom att förädla den råvara som växer i regionen där vi lever och verkar, säger Anders Ringsell.


Lokal råvara och virkesbyten

2018 användes drygt 900 000 kubikmeter lokal råvara. Detta kommer under nästa år att nå över en miljon kubikmeter , något som innebär att den egna skogsavdelningen nu utökar sin verksamhet rejält, bland annat genom nyrekryteringar.

– Det är stora och viktiga beslut som tagits. Vi växlar upp ordentligt för framtiden, säger Anders Ringsell.

Under året har skogsavdelningen haft stor framgång med sina virkesbyten. Det har till syfte att rationalisera transporter och minska sträckan som körs av virkesbilar.

– I ytterkanterna på vårt upptagningsområde för timmerråvara byter vi helt enkelt med andra industriaktörer. Vi levererar virket till dem på kort transport och de levererar åter till oss från sin skogsverksamhet nära våra sågverk. Det gör att färre timmerbilar möts på vägarna i onödan, fraktande virke åt varsitt håll. Det ger en stor miljövinst i kortare transporter. Dubbel vinst helt enkelt, säger Anders Ringsell.

En certifieringsrevision under 2018 har visat på genomförda förbättringar när det gäller traktplanering, en utveckling som börjat bära frukt under året genom större biologiskt mångfald och en mer kvalitativ naturvård.

– Det är något vi arbetar med i vårt utbildnings- och förbättringsarbete. Det har skett inom vårt arbete för ständiga förbättringar som vi kallar Martinsons Quality System. Det är en tydlig positiv utveckling inom traktplanering och naturvård, säger Anders Ringsell.

Måluppfyllnad

Hållbar råvara Vi avverkar enbart skog som uppfyller riktlinjerna inom controlled wood. 
Resultatet är utmärkt. Ingen råvara som sågas på Martinsons anläggningar kommer från kontroversiella källor. Vi har ökat inköpen av råvara från privata skogsägare runt om i Västerbotten.
Utveckling senaste året.    
Vi höll en god nivå under fjolåret och har det även fortsättningsvis.

Biologisk mångfald Vi är ständigt aktiva i branschgemensamma diskussioner och initiativ kopplat till hållbart skogsbruk och tar med oss nya kunskaper i ämnet som tillför värden i vår egen organisation. 
Resultatet är medelmåttigt. Martinsons har inte ökat sin aktivitet under året inom området. Förbättringsmöjligheterna kring proaktivitet och kunskapsspridning både internt och externt kvarstår.
Utveckling senaste året.    
Ingen utveckling som visar att Martinsons tagit större kliv framåt inom området.

Långsiktiga skogsbruk Vi möjliggör aktiva skogsbruk runt om i hela Västerbotten genom att jobba tillsammans med lokala entreprenörer stationerade i glesbygd och för utvecklande dialoger kring långsiktigt och hållbart skogsbruk med privata skogsägare.
Resultatet är utmärkt. Martinsons samarbetar med entreprenörer som har hemvist i mer än 30 olika norrländska orter, samhällen och byar. Martinsons har också ökat sin närvaro över hela länet och tagit kliv mot utvecklade arbetssätt som skapar fler kontakter med skogsägare.
Utveckling senaste året.    
Martinsons förbättrar ett starkt resultat genom utvecklade arbetssätt och stärkt närvaro främst i länets södra delar.